Valtakunnallinen 9. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden koe julkaistiin ensimmäistä kertaa sähköisenä keväällä 2023 Äly-oppimisympäristössä. Kokeen teki kevään aikana 12 % peruskoulunsa päättävistä oppilaista. Koepakettiin kuuluivat teksti- ja kielitietouden koe sekä kirjoittamistaitojen koe. Valtaosa opettajista teetti kokeet sähköisinä, mutta ne oli mahdollista teettää myös paperisina.

Koekokonaisuuden parhaat tulokset saatiin Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastojen alueella ja heikoimmat Lounais-Suomessa, mutta erot eivät ole huomattavia. ”Osaamisen taso sinänsä on varsin matala: kirjoittamisen kokeen valtakunnallinen keskiarvo on 7+, ja teksti- ja kielitietouden kokeessa on ylletty vain hieman parempaan keskiarvolla 7 ½”, kommentoi Äidinkielen opettajain liiton perusopetusryhmän puheenjohtaja, rehtori Jaakko Sarmola Rovaniemeltä.

Valtakunnalliseen koepakettiin kuuluu tulospalvelu, joka antaa opettajalle tietoa siitä, miten omat oppilaat ja oma ryhmä onnistuivat kokeessa muihin kokeen tehneisiin verrattuna. Yksittäisen oppilaan suoritukset näkyvät koe- ja osiokohtaisesti sekä yhteenvetona molemmista kokeista. Ryhmän tuloksia verrataan koulun muihin ryhmiin, oman aluehallintoviraston toimialueen muihin kouluihin sekä valtakunnalliseen keskiarvoon. Valtaosa kokeen teettäneistä opettajista hyödynsi tulospalvelua. Näin opettajat kertovat palvelusta:

“Peilasin oman opetusryhmäni tuloksia koulun keskiarvoihin.
Samalla tuli koottu palaute, miten asioita hallitaan.”

“Olen pienen koulun ainoa äikänmaikka. Oli erittäin kiinnostavaa vertailla,
miten omat oppilaat pärjäsivät suhteessa valtakunnan tasoon.”

“Käytin tulospalvelua verrokkitietona suhteessa omaan arviointiin.” 

“Koe varmisti sitä ajatusta, että lukemista pitää harjoittaa
oppilaiden kanssa enemmän.”

“Halusin vertailla omien oppilaideni menestystä muihin ja myös
valtakunnallisen kokeen arvioinnin yhteneväisyyttä omaan arviointiini.
Voin jatkaa valitsemallani tiellä.”

“Mietin, ovatko tulokset linjassa arvosteluni kanssa.”

“Voin vahvistaa ja syventää tulosten mukaisesti
opetustani ja materiaalejani.”

“Tulospalvelusta sai hyvän kuvan siitä,
millä tasolla opiskelijat yleisesti olivat eri osioissa.” 

Sähköisenä tehty 9. luokan teksti- ja kielitietouden koe tarkistui automaattisesti. Opettajat pitivät automaattista tarkistumista erinomaisena uudistuksena, joka vähensi työmäärää ja teki arvioinnista aidosti objektiivista. Kiitosta annettiin myös siitä, että tulokset pystyi jakamaan oppilaille välittömästi kokeen tekemisen jälkeen, kun tarkistamiseen ei kulunut aikaa. Toisaalta automaattisuus rajasi kokeen tehtävätyypit monivalinnoiksi, minkä koettiin hyödyttävän sellaisia oppilaita, jotka arvasivat vastauksen. Palautteiden perusteella vuoden 2024 teksti- ja kielitietouden kokeessa tulee olemaan sekä tehtäviä, jotka tarkistuvat automaattisesti, että tehtäviä, jotka opettaja korjaa arviointiohjeen mukaisesti.

Teksti- ja kielitietouden kokeessa oli neljä osiota, joista saatiin seuraavia valtakunnallisia tuloksia:

• media ja viestintä: 17,2/25 pistettä
• kirjallisuus: 21,1/32 pistettä
• tekstitaito 15,1/19 pistettä
• kielitieto 14,5/24 pistettä.

Kokeen valtakunnallinen kokonaispistemäärä oli 67,9 pistettä, mikä vastaa arvosanaa 7 ½. Opettajat kokivat, että koe mittasi äidinkielen ja kirjallisuuden sisältöalueiden S2 ja S4 osaamista hyvin. 

Suurin osa opettajista oli sitä mieltä, että kirjoittamistaitojen koe tehtävänantoineen, aineistoineen ja pisteytysohjeineen toimi äidinkielen ja kirjallisuuden päättöarvioinnin tukena kohtalaisesti. Aineistojen määrää pidettiin aika runsaana. Koetta tarkistaessaan opettajalla oli käytössään arviointimatriisi, jonka tarkoitus on helpottaa opettajan työtä. Matriisin avulla kokeen lopullinen pistemäärä muodostui piirre kerrallaan ja arvioinnista saatiin vertailukelpoista. Matriisin käyttöä pidettiin melko helppona. Kokeen valtakunnallinen keskiarvo oli 19/31 pistettä, mikä vastaa arvosanaa 7+.

Kyselyyn vastasi 42 opettajaa. Arvoimme kaksi sadan euron lahjakorttia SKS Kirjat -verkkokauppaan, ja onni suosi vastaajia Kajaanissa ja Hämeenlinnassa. Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Otamme kaiken palautteen huomioon seuraavia kokeita suunniteltaessa.

Tammikuussa 2024 julkaisemme 9. luokan valtakunnallisen kokeen lisäksi ensimmäistä kertaa sähköisen 6. luokan valtakunnallisen äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen. Koe mittaa oppilaiden osaamista 6. vuosiluokan päättyessä, ja se on rakennettu 1.8.2023 voimaan astuvien 6. vuosiluokan arviointikriteerien mukaan. 

Valtakunnalliset tulokset on poimittu Älystä 25.5.2023.