Käyttöehdot

SKS Oppi ja Tieto Oy:n Äly-palvelu

Yleistä

Äly on SKS Oppi ja Tieto Oy:n (”SKS Oy”) ylläpitämä sähköinen oppimisympäristö (”Äly”), jossa Älyn käyttäjät (”Käyttäjä”) voivat näiden käyttöehtojen (jäljempänä ”Käyttöehdot”) mukaisesti käyttää Älyyn sisältyvää ja mahdollista muuta harjoitusmateriaalia ja suorittaa siihen sisältyviä tehtäviä (”Sisältö”).

Nämä Käyttöehdot käsittelevät Käyttäjän ja SKS Oy:n välistä sopimussuhdetta koskien Älyn ja Sisällön käyttöä. Älyn ja Sisällön käyttö on myös SKS Oy:n tietosuojakäytäntöjen sekä muiden asiaankuuluvien käytäntöjen alaista. Kyseisten käytäntöjen noudattaminen sisältyy näihin Käyttöehtoihin. Käyttäjän tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot sekä SKS Oy:n Tietosuojaseloste ennen Älyn ja Sisällön käytön aloittamista, mukaan lukien SKS Oy:n verkkosivuston selailu.

Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot asentamalla, käyttämällä tai muutoin kirjautumalla Älyyn. Mikäli Käyttäjä ei hyväksy näitä Käyttöehtoja, pyydämme Käyttäjää olemaan käyttämättä Älyä.

Älyn Käyttäjäksi rekisteröityminen edellyttää, että Käyttäjä on yli 15-vuotias. Mikäli Käyttäjä on alaikäinen, tulee alaikäisen laillisen huoltajan antaa suostumus Palvelun käyttöön sekä hyväksyä nämä Käyttöehdot sekä SKS Oy:n Tietosuojaseloste. 

Äly on tarkoitettu ainoastaan Käyttäjien henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön, ellei toisin nimenomaisesti kirjallisesti ilmoiteta.

Rekisteröityminen

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. SKS Oy voi edellyttää Käyttäjää antamaan Älyn toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja rekisteröitymisen yhteydessä. Älyyn  liittyvien henkilötietojen käytön osalta Käyttäjää kehotetaan tutustumaan SKS Oy:n Tietosuojaselosteeseen.

Mahdollisesti myöhemmin tilattaviin palveluihin sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

Kolmannen osapuolen palvelut

Mahdollisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

SKS Oppi ja Tieto Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja palveluita, eikä SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa tällaisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, SKS Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta. SKS Oy kehottaa Käyttäjää perehtymään ja noudattamaan kolmannen osapuolen verkkosivustojen ja sähköisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja.

Mikäli sinulla on kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

Vastuu Älystä

SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa Älyn ja Älyyn tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja hyvän tavan mukaisuudesta sekä niihin liittyvistä tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. SKS Oppi ja Tieto Oy ei valvo eikä moderoi etukäteen Älyyn tehtävä-, keskustelu- tai muita vastaavia toimintoja hyödyntäen esitettyjä näkemyksiä tai mielipiteitä, eikä SKS Oppi ja Tieto Oy ole näistä vastuussa, vaan kukin Käyttäjä henkilökohtaisesti vastaa käytöstään ja on velvollinen käyttämään Älyä Käyttöehtojen mukaisella tavalla. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, SKS Oppi ja Tieto Oy ei vastaa Älyssä olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

SKS Oppi ja Tieto Oy vastaa Älyyn tuottamastaan sisällöstä, sekä tarjoamistaan maksuttomista tai maksullisista palveluista ja niihin liittyvien tietojen oikeellisuudesta, laadusta ja toimivuudesta sovellettavan pakottavan lainsäädännön mukaisesti.

Oikeudet Älyyn ja Älyn sisältöön

Älyn sisältö ja ulkoasu ovat suojattuja tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Älyssä esiintyvät liiketunnukset, tavaramerkit, logot, tuote- ja palvelumerkit sekä iskulauseet (sloganit) ovat suojattuja tavaramerkkilain, muiden immateriaalioikeuksien ja sopimattomasta menettelystä annetun lain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

SKS Oppi ja Tieto Oy:n Älyyn tuottaman kaiken aineiston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat joko SKS Oppi ja Tieto Oy:llä tai sen lisenssinantajilla taikka mahdollisilla muilla kolmansilla tahoilla. Käyttäjä ei saa mitään palveluihin liittyviä oikeuksia, paitsi oikeuden käyttää Älyä näiden Käyttöehtojen sekä mahdollisten muiden sopimusehtojen mukaisesti.

Käyttäjä saa käyttää Älyä vain omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa mistään Älyyn sisältyvästä aineistosta kappaleita (kopioita) eikä saattaa aineistoa tai sen osaa yleisön saataviin levittämällä, välittämällä, esittämällä tai näyttämällä sitä julkisesti, jollei SKS Oppi ja Tieto Oy ole ennalta antanut siihen kirjallista suostumusta tai sovellettavan lain pakottavista säännöksistä muuta johdu. Käyttäjällä ei ole oikeutta muodostaa Älystä uutta teosta tai uutta palvelua.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Älyyn kohdistuvaa käyttöoikeutta taikka palveluista mahdollisesti tehtyä sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman SKS Oppi ja Tieto Oy:n kirjallista suostumusta.

Käyttäjän toimittama sisältö

Tietyissä Älyyn sisältyvissä yksittäisissä osioissa Käyttäjälle annetaan mahdollisuus sisällön lähettämiseen tai levittämiseen Älyn avulla (esimerkiksi tehtävä-, keskustelu- tai muut vastaavat toiminnot). SKS Oppi ja Tieto Oy ei tarkasta lähettämääsi sisältöä etukäteen ennen sen julkaisemista. SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on kuitenkin oikeus tarkistaa lähettämäsi sisältö. 

Mikäli lähetät SKS Oppi ja Tieto Oy:lle aineistoa tai tallennat taikka muuten levität Älyn kautta aineistoa, sinun tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto (a) ei sisällä mitään laitonta, kolmansien osapuolten oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, (b) on sisällöltään hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa ja (c) ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia.

Käyttäjä antaa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle ei-yksinomaisen, maantieteellisesti rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää aineistoa, jonka Käyttäjä on lähettänyt SKS Oppi ja Tieto Oy:lle Älyn kautta seuraavasti:

SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on Älyn tarjoamiseksi oikeus julkaista sähköisessä muodossa (mukaan lukien valmistaa kappaleita ja saattaa yleisön saataville) Älyyn lähetetty aineisto, kokonaan tai osittain ja sellaisenaan tai muutettuna, valitsemallaan tavalla ja valitsemissaan kanavissa, sekä oikeus alilisensoida näitä oikeuksia kolmansille tahoille; tai SKS Oppi ja Tieto Oy:lla on pysyvä oikeus julkaista painettuna ja/tai sähköisessä muodossa (mukaan lukien valmistaa kappaleita ja saattaa yleisön saataville) Älyyn lähetetty aineisto kaikessa toiminnassaan, kokonaan tai osittain ja sellaisenaan tai muutettuna, valitsemallaan tavalla ja valitsemissaan kanavissa, sekä oikeus alilisensoida näitä oikeuksia kolmansille tahoille.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä ei kuitenkaan ole velvollisuutta julkaista tällaista aineistoa. SKS Oppi ja Tieto Oy ei maksa Käyttäjän Älyssä lähettämän aineiston käytöstä palkkiota tai muuta korvausta Käyttäjälle.

Käyttäjä vastaa sekä SKS Oppi ja Tieto Oy:tä että kolmansia kohtaan siitä, että Älyssä julkaistavaksi lähetetty sisältö ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, ja ettei se sisällä mitään laitonta, oikeuksia (kuten yksityisyydensuojaa) loukkaavaa, sopimatonta taikka hyvän tavan vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä siitä että Käyttäjällä on muutoinkin oikeus antaa sisältö julkaistavaksi.

Mikäli katsot, että Älyssä on tekijänoikeuksiasi loukkaavaa sisältöä, ilmoita siitä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle osoitteeseen tietosuoja@skskirjat.fi. Ilmoituksessasi on oltava seuraavat tiedot:

ilmoituksen tekijän nimi ja yhteystiedot; yksilöityinä se sisältö, jonka saannin estämistä vaaditaan, sekä selvitys sisällön sijainnista; ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että se sisältö, jota vaatimus koskee, on hänen vilpittömän käsityksensä mukaan lainvastaisesti saatavilla viestintäverkossa; tieto siitä, että ilmoituksen tekijä on tuloksetta esittänyt vaatimuksensa sisällön tuottajalle tai että sisällön tuottajaa ei ole voitu tunnistaa; ilmoituksen tekijän vakuutus siitä, että hän on tekijänoikeuden tai lähioikeuden haltija taikka oikeutettu toimimaan oikeudenhaltijan puolesta; ilmoituksen tekijän allekirjoitus.

Käyttäjä on oikeudellisessa vastuussa Älyssä levittämästään sisällöstä. Käyttäjä sitoutuu kohtuullisesti avustamaan SKS Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Käyttäjän toimittamasta tai Älyn kautta levittämästä sisällöstä, sekä korvaamaan SKS Oppi ja Tieto Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, SKS Oppi ja Tieto Oy ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Älyyn lähettämää tai muuten toimittamaa aineistoa.

Älystä perittävät hinnat

SKS Oppi ja Tieto Oy:n tarjoaman oppimisympäristön käyttö voiva olla maksutonta tai maksullista. Kunkin yksittäisen alueen yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun kokonaishinnan suorittamista. Kokonaishintaan voi sisältyä liittymismaksu sekä Älyn käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita Älyn yhteydessä yksilöityjä maksuja.

SKS Oppi ja Tieto Oy voi muuttaa palveluihin sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä SKS Oppi ja Tieto Oy:n verkkosivuilta.

Maksaminen

Mahdollisia maksullisia palveluja tilatessaan tai ostaessaan alaikäinen Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tuotteen tai palvelun tilaamiseen huoltajansa suostumus.

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen tuotteen yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esimerkiksi käyttämämme maksupalveluntarjoajan palvelussa.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus estää Käyttäjän pääsy materiaaleihinsa tai niiden osiin, mikäli maksu on viivästynyt eikä sitä makseta kahden (2) viikon kuluessa maksuhuomautuksen lähettämisestä. SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus periä kohtuullinen korvaus maksullisten palvelujen uudelleen avaamisesta.

Maksupalveluntarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

Älyn toiminnallisuus ja muutokset

Älyn käyttöä varten Käyttäjän tietokoneen tulee olla yhteydessä internetiin. SKS Oppi ja Tieto Oy tekee parhaansa, jotta Äly olisi Käyttäjän käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. SKS Oppi ja Tieto Oy ei kuitenkaan vastaa Älyn keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. SKS Oppi ja Tieto Oy ei vastaa Älyssä ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Älyyn sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on oikeus keskeyttää Älyn tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. SKS Oppi ja Tieto Oy rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista. 

SKS Oppi ja Tieto Oy kehittää Älyä jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa sitä ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina ilmoittamalla muutoksista Käyttäjälle hyvissä ajoin ennen muutosten toteuttamista ja ilman lisäkustannuksia Käyttäjälle. Mikäli muutos vaikuttaisi kielteisesti Käyttäjän mahdollisuuteen päästä Älyyn tai käyttää sitä, on Käyttäjällä oikeus purkaa sopimus maksutta 30 päivän kuluessa muutosilmoituksen vastaanottamisesta tai siitä, kun SKS Oy on muuttanut Älyä sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, jos muutoksen kielteinen vaikutus on vähäinen.

SKS Oppi ja Tieto Oy:llä on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Älyn tai sen osien tarjoaminen Käyttäjälle ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli SKS Oppi ja Tieto Oy lopettaa maksullisen palvelun tarjoamisen sen ostaneelle Käyttäjälle, SKS Oppi ja Tieto Oy sitoutuu palauttamaan Käyttäjälle määrän, joka vastaa käyttäjän jäljellä olevaa lopetettuun maksulliseen palveluun kohdistuvaa käyttöoikeutta. Määrä palautetaan Käyttäjälle edellyttäen, että se ylittää 5 euroa ja, että Käyttäjä ilmoittaa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle määrän palauttamiseen tarvittavat pankkiyhteystiedot.

Ei takuuta

Äly tarjotaan käyttäjälle ”sellaisena kuin se on” ja SKS Oppi ja Tieto Oy ei anna sille erityisiä takuita. Älyn hyödyntäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa mahdollisesta tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön (mukaan lukien virukset) lataamisesta Älystä. Kirjallinen tai suullinen neuvo tai muu informaatio, jonka Käyttäjä saa SKS Oppi ja Tieto Oy:ltä tai Älyn kautta ei muodosta oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erikseen ole ilmaistu näissä Käyttöehdoissa.

SKS Oppi ja Tieto Oy ei takaa että (i) Äly tai sen kautta saatava aineisto vastaa Käyttäjän odotuksia, (ii) Äly on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti tai virheettömästi, tai (iii) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka Käyttäjä on saanut Älyn kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa Käyttäjän odotuksia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta Käyttäjä voi olla yhteydessä SKS Oppi ja Tieto Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asia koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme olemaan ensisijaisesti yhteydessä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei rajoita kuluttaja-asemassa olevan henkilön pakottavan lainsäädännön mukaisia  oikeuksia.

Käyttäjän vastuu

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Käyttäjä on velvollinen korvaamaan SKS Oppi ja Tieto Oy:lle näiden Käyttöehtojen tai lain vastaisen Älyn käytön aiheuttamat vahingot. Käyttäjän tulee antaa SKS Oy:lle kulloisenkin Älyn käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Käyttäjä on vastuussa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä velvollinen ilmoittamaan tietojen muutoksista SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Käyttäjän ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen mm. salasanaa vaihdettaessa. 

Käyttäjä on vastuussa tunnusten ja salasanojen säilyttämisestä ja siitä, etteivät ne tule kolmansien tietoon. Tunnuksia ja salasanoja käytetään oikean Käyttäjän tunnistamiseen ja tämän vuoksi Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, joita oikealla tunnuksella ja salasanalla tehdään Palvelussa. Mikäli Käyttäjä huomaa ja/tai epäilee, että hänen tunnuksiaan ja salasanojaan hyödynnetään luvatta kolmansien tahojen toimesta, hänen on välittömästi ilmoitettava tästä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Tämän lisäksi Käyttäjän on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi.

Peruuttamisoikeus

Kuluttaja-Käyttäjällä on oikeus peruuttaa maksullista Älyä koskeva tilaus ilmoittamalla siitä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle 14 päivän kuluessa tilausta koskevan palvelusopimuksen tekemisestä. Peruuttaminen ei aiheuta kuluttajalle kustannuksia eikä sitä tarvitse perustella. Mainitun ajanjakson kuluttua umpeen kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta. Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole tilanteissa, joissa Älyn sisällön toimittaminen kuluttajalle on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan nimenomaisen ennakkosuostumuksen perusteella. Jos kuluttaja sopii Älyn sisällön toimittamisesta tilauksen yhteydessä, ja sisällön toimittaminen aloitetaan 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä, katsotaan kuluttajan antaneen kuluttajansuojalain mukaisen suostumuksen Älyn sisällön toimittamiseen ilman peruuttamisoikeutta.

Peruuttamisoikeuden käyttäminen edellyttää peruuttamisilmoituksen tekemistä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle. Ilmoituksesta on käytävä ilmi kuluttajan yksiselitteinen ja yksilöity päätös peruuttaa kyseisen oppimisympäristön tilaus. Kuluttajan katsotaan peruuttaneen tilauksensa määräajassa, kun kuluttaja lähettää peruuttamisilmoituksen ennen peruuttamisajan päättymistä SKS Oppi ja Tieto Oy:lle.

Vastuunrajoitus

SKS Oy ei vastaa Käyttäjälle mistään epäsuorasta, välillisestä tai muusta vastaavasta vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla näihin Käyttöehtoihin tai Älyyn itseensä. SKS Oy:n kokonaisvastuu on joka tapauksessa rajattu summaan, jonka Käyttäjä on maksanut SKS Oy:lle näiden Käyttöehtojen mukaisesti niinä kuutena (6) kuukautena, jotka edeltävät Käyttäjän alkuperäisen väitteen tekemispäivää tai 25euroon, kumpi näistä on pienempi. Mikäli Käyttäjä ei ole maksanut SKS Oy:lle maksua kyseisen ajanjakson aikana, on Käyttäjän yksinomainen oikeussuojakeino Älyn käytön lopettaminen ja käyttäjätilin lakkautus. 

Mikäli SKS Oy ei sovellettavasta laista johtuen kykene rajoittamaan vastuitaan tai takuitaan tässä selostetulla tavalla, tällainen takuu ja SKS Oy:n vastuu määrittyy kyseisen sovellettavan lain minimivaatimusten mukaisesti.

Mikään näissä Käyttöehdoissa ei kuitenkaan rajoita kuluttajan asemassa olevan Käyttäjän pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksia.

Tietoturva

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Älyn käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa SKS Oppi ja Tieto Oy:lle tai kolmansille.

Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa SKS Oppi ja Tieto Oy:n Älyyn liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Älyyn liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa sopimuksen tekohetkellä ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta.

SKS Oppi ja Tieto Oy ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Älyn sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sekä Älyyn sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan Älyyn liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne SKS Oppi ja Tieto Oy:tä vastaan oman kotipaikkansa yleisessä tuomioistuimessa.

Kuluttaja-asiakas voi myös pyytää riitaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin osoitteessa: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 20.1.2018 ja ovat voimassa toistaiseksi. SKS Oppi ja Tieto Oy informoi Käyttäjiä näiden Käyttöehtojen muutoksista Älyn yhteydessä ja olennaisista muutoksista mahdollisuuksien mukaan Käyttäjän antamaan sähköpostiosoitteeseen. Käyttöehtojen muutokset tulevat voimaan SKS Oppi ja Tieto Oy:n ilmoittamana ajankohtana. Käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä Älyä tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Älyn käyttö, mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.

Lisätietoja:

SKS Oppi ja Tieto Oy
Y-tunnus: 3010748-2
Sturenkatu 4
00510 Helsinki
tietosuoja@skskirjat.fi