Älyn suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimateriaalit täydentyvät opetusvideoilla! Opetusvideot tuotetaan yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa.

Opetusvideot tukevat Äly-oppimateriaalin käyttäjiä moduulien 1–11 keskeisten sisältöjen oppimisessa ja opettamisessa. Opetusvideoissa käytetyn piirrosvideotekniikan voima piilee niiden kyvyssä selittää monimutkaisia asioita ja laajoja kokonaisuuksia tiiviillä ja helposti ymmärrettävällä tavalla. Tämän vuoksi ne ovat erinomainen työkalu lukio-opetukseen, jossa käsitellään usein abstrakteja aiheita ja vaikeasti hahmotettavia käsitteitä.

Älyn opetusvideot tarjoavat monipuolisia käyttömahdollisuuksia suomen kielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksessa. Ne toimivat erinomaisena virittelynä oppitunnin alussa, havainnollistavina esimerkkeinä eri aiheiden opetuksessa sekä kokeisiin ja ylioppilaskirjoituksiin kertaamisen tukena. Opetusvideoiden avulla opiskelijat voivat saada uusia näkökulmia oppiaineen keskeisiin sisältöihin ja kehittää sekä ymmärrystään että taitojaan opiskeltavana olevista aiheista.

Opetusvideoiden sisällöt

Opetusvideoiden aiheet ja sisällöt perustuvat lukion opetussuunnitelman perusteisissa olevien moduulien 1–11 ydinsisältöihin, ja niissä huomioidaan molempien oppimäärien sisällöt ja tavoitteet. Jokaisesta opetusvideosta julkaistaan myös tekstitetty versio.

Videot jakautuvat kahteen kategoriaan: käsitteenselitysvideoihin ja prosessivideoihin. Käsitteenselitysvideoissa havainnollistetaan oppiaineen keskeisiä käsitteitä helposti ymmärrettävässä muodossa. Prosessivideoissa käydään vaihe vaiheelta läpi eri tekstilajien analysoinnille tärkeät käsitteet ja näkökulmat, joiden avulla opiskelija osaa soveltaa oppimaansa. Näiden kategorioiden yhdistelmä tarjoaa opiskelijoille kattavan ja monipuolisen katsauksen opetussuunnitelman keskeisiin sisältöihin ja tavoitteisiin.

Opetusvideoiden ensimmäisessä erässä julkaisemme opetusvideoita moduuleihin 1–5.

Moduuli 1: Tekstilajit, Tekstikokonaisuuden analysointi
Moduuli 2: Monilukutaito, Suomen kielen piirteet
Moduuli 3: Vuorovaikutuksen analysointi
Moduuli 4: Kertomus ja kertomuksellisuus, Kertovan tekstin analysointi, Lyriikan analysointi
Moduuli 5: Tekstin ideologisuus, Argumentoinnin tapoja

Julkaisemme ensimmäiset 10 opetusvideota syyslukukauden 2024 alkuun mennessä. Seuraavat erät opetusvideoita julkaisemme lukuvuoden 2024–2025 aikana. Tiedotamme myöhemmin julkaistavien opetusvideoiden aikatauluista ja sisällöistä lisää myöhemmin.

Tussitaikurit – Piirrosvideoiden edelläkävijä Suomessa

Tussitaikureiden tavoitteena on tuottaa maailman parhaita piirrosvideoita, joissa yhdistyy taitava piirtäminen, selkeä viestintä ja ainutlaatuinen tarinankerronta. Tussitaikurit kertovat sitoutuneesta ja intohimoisesta työnjäljestään seuraavaa:

“Kun sydän on mukana, matka ideasta valmiiseen videoon on lähes aina nautinnollinen. Ja kun prosessiin vuodatetaan riittävästi rakkautta, lopputulos on lähes poikkeuksetta timantti.”

Tutustu lisää Tussitaikureihin heidän verkkosivuillaan.