Älyä käyttävien opettajien ja opiskelijoiden käyttäjäkysely toteutettiin marras-joulukuussa 2023. Kiitos kaikille vastanneille!

Opettajien käyttäjäkyselyn tuloksia

Opettajille suunnatussa käyttäjäkyselyssä haluttiin selvittää muun muassa sitä, mitä Älyn sisältöjä opettajat käyttävät opetustyössään ja miten sujuvaksi opettajat kokevat Älyn käytön opetuksessa. Lisäksi kysyimme opettajilta avointa palautetta opettajilta. Olemme koostaneet tähän tiedotteeseen käyttäjäkyselymme keskeisimpiä tuloksia.

Valtaosa kyselyyn vastanneista opettajista käytti Älyä opetuksessa. Älyn kehittämisen kannalta oli erinomaista saada palautetta myös sellaisilta opettajilta, jotka eivät vielä käytä Älyä, mutta harkitsevat sen käyttöönottoa.

Käyttäjäkyselyn tulosten mukaan 85,5 % vastaajista käyttää Älyä ensisijaisesti lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalina. Iloksemme saimme huomata, että 25,8 % vastaajista käyttää Älyä myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimateriaalina. Prosenttiosuudet on havainnollistettu alla olevaan kuvioon.

Edeltävät prosenttiosuudet sisältävät vastaukset sellaisilta opettajilta, jotka käyttävät molempia oppimateriaaleja samanaikaisesti. Käyttäjäkyselyssä ei eritelty sellaisia opettajia, jotka käyttävät vain jompaakumpaa oppimateriaalia. 12,9 % vastaajista käyttää omia materiaaleja tai muita oppimateriaaleja.

Älyssä on runsaasti erilaisia oppimateriaaleja ja toimintoja, joita opettajat voivat hyödyntää opiskelijoiden kanssa. Pyysimme käyttäjäkyselyssä opettajia vastaamaan kysymykseen, mitä Älyyn kuuluvia sisältöjä he ovat käyttäneet opiskelijoidensa kanssa. Vastaukset on kuvattu alla olevassa kuviossa.

Moduuleihin kuuluvat valmiit harjoitustehtävät olivat preliminäärikokeiden ohella käytetyimpiä sisältöjä, ja myös kielenhuollon tehtäviä ja vanhoja ylioppilaskokeiden tehtäviä käytetään opettajien antamien vastausten mukaan runsaasti. Lähes puolet vastaajista teettää Älyssä opiskelijoilla myös omia tehtäviään. Vain 1,8 % vastaajista on hyödyntänyt Älyn kirjallisuusportfoliota. Tämä vastausprosentti kertoo meille sen, että kirjallisuusportfolion käyttömahdollisuuksia ja -hyötyjä on tärkeää tuoda entistä enemmän opettajien tietoisuuteen.

Käyttäjäkyselyssä opettajat saivat jättää myös avointa palautetta Älystä ja sen kehittämisestä. Kysyimme opettajilta, mikä heidän mielestään on Älyn paras ominaisuus. Vastauksissa nousivat esiin sekä sisällölliset, kuten tehtävät, aineistot ja vastausainekset, että tekniset piirteet, joista jälkimmäiseen muun muassa muokattava korjaustyökalu, mahdollisuus omien opintojaksojen ja moduulien muokkaamiseen, ja vertaisarviointimahdollisuus. Alla on listattuna Älyn parhaita ominaisuuksia opettajien avointen vastausten mukaan.

Opettajien mielestä Älyn parhaita ominaisuuksia on muun muassa kattava kokoelma pisteytettyjä ja kommentoituja vanhoja yo-vastauksia.

Avointa palautetta pyydettiin myös Älyn kehityskohteista. Opettajien jättämissä avoimissa vastauksissa nousi esiin muun muassa seuraavia kehitysideoita:

Meille on tärkeää, että vastaamme opettajien kehitystoiveisiin ja Äly palvelee opetuksessa parhaalla mahdollisella tavalla. Iloksemme voimmekin todeta, että osaan yllä olevista kehitysideoista on tulossa ratkaisu jo ensi vuoden aikana. Tulemme tiedottamaan näistä vielä erikseen.

Jos mieleesi nousee jotain muita kehityskohteita tai haluat kommentoida yllä esitettyjä toiveita, voit lähettää meille viestiä osoitteeseen aly@skskirjat.fi.

Opiskelijoiden käyttäjäkyselyn tuloksia

Opiskelijoille suunnatussa käyttäjäkyselyssä haluttiin selvittää muun muassa sitä, mitä sisältöjä opiskelijat käyttävät Älyssä, ja kokevatko opiskelijat oppimisympäristön käytön helpoksi. Valtaosa opiskelijoiden käyttäjäkyselyyn vastanneista on käyttänyt suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja. 10,8 % vastaajista kertoi opiskelleensa Älyn suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimateriaalilla.

Kysyimme opiskelijoilta, onko Äly heidän mielestään auttanut valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. Iloksemme voimme kertoa, että jopa 91 % vastaajista koki Älyn avuksi valmistautumisessa.

Käyttäjäkyselyssä kysyimme opiskelijoilta, mitä palautetta he haluaisivat antaa Älystä. Opiskelijoiden vastauksissa korostuivat oppimisympäristön helppokäyttöisyys ja ylioppilaskokeiden esimerkkivastausten suuri apu oppimisen tukena. Alla on listattuna muutamia opiskelijoiden käyttäjäkyselyn avoimia vastauksia.

Arvonta vastaajien kesken

Älyn käyttäjäkyselyihin osallistuneille arvottiin palkintoja. Opettajien kesken arvottiin 100 €:n lahjakortti SKS Kirjat -verkkokauppaan. Opiskelijoiden kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin Finnkinon leffalippuja. Arvonnan voittajiin on oltu yhteydessä sähköpostitse.

Onnittelut voittajille!